Litt vannkjemi for den ferske akvarist

Dette er essensielt innenfor akvaristikken. Skal en få ulike organismer som fisk og planter til å trives i et kunstig miljø, som et akvarium tross alt er, vil det være viktig å kunne ha kontroll over og styre endel viktige vannkjemiske parametre. Ulike arter stiller ulike krav til de vannkjemiske forholdene. For de fleste av disse er det enkle test-sett å få kjøpt i handelen. I tabellen under har jeg kort og enkelt forklart hva som ligger i ulike målenheter, forkortelser og kjemiske symboler som ofte brukes innenfor akvaristikken.

 

pH

Vannets surhetsgrad

GH

Vannets totale hardhetsgrad, om vannet er hardt eller bløtt

KH

Vannets innhold av hydrogenkarbonater (bikarbonater)

O2

Vannets oksygeninnhold

CO2

Vannets innhold av karbondioksid

NH3

Vannets innhold av ammoniakk

NO2-

Vannets innhold av nitritt

NO3-

Vannets nitrat-innhold

PO43-

Vannets innhold av fosfat

Fe

Vannets innhold av jern

 

De parametrene som kanskje er viktigst å ha en viss kontroll på i akvariet er først og fremst pH og innholdet av nitrogenforbindelsene som er løst i vannet. GH og KH er også noe vi bør ta hensyn til og som kan påvirke andre parametre bl.a. pH. Nedenfor har jeg forsøkt å nærmere forklare noen av disse parametrene så enkelt som mulig.

 

pHTetra pH-test

Som nevnt over angir denne enheten vannets surhetsgrad. Dette er et mål på forholdet mellom løste syrer (H+ ioner) og baser (OH- ioner) i vannet. Har vannet en pH-verdi på 7.0 er det nøytralt, dvs. like mye løste syrer som baser i vannet. Verdier lavere enn 7 gir surere vann og høyere gir mer basisk vann. De fleste akvariefisk trives med en pH-verdi i området 6.5-7.5. Tetra sitt test-sett for pH-måling synes jeg er meget lett å bruke, om enn ikke det mest nøyaktige.

NH3, NO2-, NO3-tetra NO2-test

Ammoniakk, nitritt og nitrat er nitrogenforbindelser som inngår i nitrogenets kretsløp og som vi ikke kunne klart oss uten her på jorda. Problemer kan oppstå hvis vi får for høye konsentrasjoner av en av disse i akvariet og de kan da opptre som direkte giftig for fisken. Stoffene er biprodukter i nedbrytningen av organisk materiale som for eksempel fôr-rester, døde planter og ekskrementer fra fiskene. Særlig i et nystartet akvarium er det viktig å ha kontroll på innholdet av disse forbindelsene i vannet og da spesielt nitritt. Det er kun nitritt-innholdet jeg har konsentrert meg om når jeg sjekker tilstanden i mine akvarier. Et godt filter som er biologisk aktivt er essensielt i akvariet, dvs. et filter som inneholder store mengder av de bakteriene som omdanner de giftige stoffene til nitrat, som plantene tar opp som næring. Konsentrasjoner av nitritt i vannet på over 0.5 mg/l eller mer kan være direkte dødelig for fisken.

Det du bør gjøre hvis du oppdager for høye konsentrasjoner av nitritt er hyppige (men ikke for mye av gangen) delvannsbytter slik at nivået av nitritt i vannet senkes. Du kan også tilføre vann fra andre akvarier med lavt innhold av nitritt. Du tilfører da nemlig flere nitrobacter-bakterier som omdanner nitritten videre til nitrat. Jeg bruker Tetra sitt testsett til mine nitritt-målinger.

GH

Det er spesielt vannets innhold og konsentrasjoner av saltene kalsium og magnesium som avgjør om vannet er hardt eller bløtt. Lave konsentrasjoner av disse saltene gjør vannet bløtt, mens høye konsentrasjoner gjør det hardt. Totalhardheten i vannet har stor innvirkning på livsfunksjonene til alle livsformene du har i akvariet. Enheten vi bruker når vi måler GH-verdien i vannet er i odH som betyr tyske (deutscher) hardhetsgrader. GH-verdier i akvariet på mellom 5o og 15o dH anses som gunstig for de fleste akvariefisker. Tetra sitt testsett fungerer greit for meg når jeg måler GH.

KHTetra KH-test

Innholdet av hydrogenkarbonater i vannet kan være viktig med hensyn til stabil pH-verdi. Hydrogenkarbonatene fungerer nemlig som en buffer i vannet med hensyn til pH. Har man en lav KH-verdi i vannet kan man oppleve store eller hurtige svingninger i pH-verdien gjennom døgnet, noe som kan stresse fisken og gjøre dem mer utsatt for infeksjoner og sykdom. De fleste fisker vil ha en KH på mellom 3o og 10o dH.

 

Følger du denne linken finner du litt mer om vannkjemiske forhold i akvariet:

http://www.actwin.com/fish/mirror/begin-chem.html